כנפיים אחזקות

אסיפת בעלי מניות ביום 5.7.22

מודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של

כנפיים אחזקות בע"מ

("החברה")

החברה מתכבדת להודיע בזאת, על כינוסה של אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה") שעל סדר יומה אישור תנאי כהונתו של מנכ"ל החברה, מר ערן בן מנחם. האסיפה תתקיים ביום 5 ביולי, 2022, בשעה 15:00, במשרדי החברה בדרך אבא הלל 12, בית איילון ביטוח (קומה 13), רמת גן. המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה הינו 7 ביוני, 2022. בעלי מניות רשאים להצביע ביחס להחלטות המפורטות לעיל באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה לא יאוחר מ- 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. בעל מניות הזכאי לכך רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית עד 6 שעות לפני מועד האסיפה. לקבלת מידע נוסף בנוגע לנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, ראו דוח מיידי כפי שפורסם על-ידי החברה ביום 30 במאי, 2022 באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת האינטרנט: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת www.maya.tase.co.il.