כנפיים אחזקות

דוח תקופתי ושנתי לשנת 2021

עדכונים בנוגע למטוסי גלובל ליסינג

עדכונים בנוגע למטוסי החברה

מינוי נושא משרה – ישועה דב – מנהל כספים

מינוי מנכ"ל – בן מנחם ערן

חדל לכהן כמנכ"ל – רונן ציוני

תל אביב:

מחיר המניה

אחוז השינוי

שינוי

עדכון אחרון:

בשעה:

תל אביב:

מחיר המניה

אחוז השינוי

שינוי

עדכון אחרון:

בשעה: